FAQ Grease Pak


Varför larmar enhetslarmet?
Larmet låter när det är dags att byta ut vätskan.

Är mikroorganismerna säkra?
Mikroorganismerna är helt säkra, naturligt förekommande och icke-patogena, d.v.s. de orsakar inte sjukdom. De anses vara säkra världen över och klassificeras under Hazard Group 1. Det finns inga skadliga effekter på lokala avlopp eller avloppssystem. I själva verket ökar antalet positiva bakterier i systemet, vilket är fördelaktigt på lång sikt.

Hur ska jag rengöra min doseringsenhet?
Produkten är konstruerad för att vara lätt att rengöra. Du kan helt enkelt torka av med en ren engångshandduk och färskvatten. Använd inte blekmedel, hårda rengöringskemikalier eller slipmedel.

Var kan jag installera doseringsenheten i mitt kök?
GreasePak-systemet matas med gravitation och negerar därför behovet av peristaltiska pumpar eller vatten. GreasePaK är en unik lösning som kan användas i stor utsträckning för att upprätthålla och skydda kommersiella köksavlopp från uppbyggnaden av fetter, flott, oljor och andra föroreningar. Mechline GreasePaK-systemet använder en blandning av speciellt utvalda mikroorganismer bryta ner fetter, oljor och flott i utrymmen med låg syrehalt och varierande pH-värden. Dessa bakterier producerar en serie extracellulära enzymer som bryter ner organiskt material, inklusive lipas, vilket snabbt kan bryta ner fetter (triglycerider) i glycerol och fria fettsyror. Glycerol är väldigt lösligt i vatten och är en liten molekyl som lätt kan passera in i bakteriecellerna.

Här är viktiga punkter för att säkerställa att MSGD5-bakterierna är så effektiva som möjligt:

1 – En GreasePaK-enhet ska täcka så många avlopp i köket som möjligt, som kan påverkas av fett, olja och andra föroreningar (FOG) - inklusive avloppsledningar med installerad utrustning, såsom: kombiugnar, kokkärl, diskmaskiner, pannor, bakbänkar och andra platser där det kan bildas ansamling av föroreningar.

2 – För avloppsledningar bör apparaten vara inställd på "downstream". Bäst är att placera GreasePaK-enheten/enheterna vid avloppets närmaste utgångspunkt från storköket. Enheten kan monteras på en överliggande avloppsstapel där alla inre avloppsledningar konvergerar och leder ut till ett "huvudavlopp". En layoutritning för dräneringssystemet kommer eventuellt att krävas för detta. Kontakta oss om du behöver rådfråga kring bästa placeringsläge.

3 – GreasePaK bör installeras på en höjd som möjliggör enkel åtkomst för ersättning av enzymvätskepaket månatligen.

4 – Det är mycket viktigt att GreasePaK EJ placeras närmare än två meter till någon köksutrustning som avger värme. Kombiugnar kan avge vatten vid temperaturer över 90 °C, vilket är för varmt för bakterierna/enzymerna och kommer att döda eventuella etablerade bakteriekolonier i närheten av den. Detsamma gäller diskmaskiner. GreasePak kan också användas i kombination med existerande eller med GreasePak egna unika fettavskiljarsystem.

Kan jag använda det här istället för en fettfälla?
Det kan användas antingen som ett fristående underhållssystem för avlopp eller i kombination med en fettavskiljare. Stäm alltid av med kommunen före installation om det uppfyller kraven. När detta system används för att dosera fettavskiljare, behöver fettavskiljaren tömmas betydligt mindre ofta än vanligt.

Jag har tappat nycklarna till min doseringsmodul, kan jag få nya?
Jadå, kontakta oss för nya.

Finns det särskilda lagrings- eller hanteringsbehov för biovätskan? Hur hållbar är den?
Mechlines biovätska är ett helt säkert klass 1-vätska, och det finns inga speciella hanteringsbehov. Biovätskans livslängd är minst 18 månader, så länge den förvaras på en sval och torr plats, helst i temperaturer mellan 10°C och 30 °C, och inte utsättas för solljus.

Hur kommer jag veta när biovätskan behöver bytas ut? Och var kan jag få ersättningslösningar med biovätskor?
Doseringsmodulen spelar upp en larmsignal en gång var 15: e minut när vätskan i doseringsmodulen behöver bytas ut. Det hörs endast under dagsljus för att spara strömmen i batteriet. Kontakta oss för ny leverans av biovätska. Dessa säljs i masterboxar med 3x5 liter. Vänligen ha serienumret på din doseringsenhet tillgängligt när du beställer ny vätska. Ha alltid en reservdunk biovätska i lager för att undvika att bli helt utan.

Hur länge varar en 5-litersdunk?
5 liter bör vara i cirka 30 dagar vid normal dosering. Om doseringsenheten justeras för att leverera en högre dos kommer vätskan förstås vara kortare tid.

Det blir lite vätska kvar i dunken. Hur gör jag för att dosera rätt? Kan jag justera doseringsnivån?
Designen av påsen och ventilen är konstruerad för att ge bra flöde, med hjälp av tyngdkraften, för att matcha doseringsnivån som ställs in av modulen. Det är mycket svårt att helt tömma en behållare på all vätska, så därför överkompenserar vi en smula så det garanterat blir totalt fem liter för dosering. Se kapitel 7 i bruksanvisningen för mer information angående justering av doseringsnivån.

Vilka åtgärder ska vidtas vid läckage eller om vätskan kommer i kontakt med hud, ögon, etcetera?
Mechlines bio-vätska är en helt säker klass 1 icke-farlig vätska. Kontakt med hud eller annat material skadar inte. Du kan bara tvätta av vätskan med kallt och rent vatten. Undvik ögonkontakt eller att andas in vätskan. Vid ögonkontakt, skölj noggrant med rent och kallt vatten. Om ögonirritation fortsätter, kontakta läkare. Vid inmundigande, försök INTE kräkas upp det, utan kontakta en läkare direkt.

Kan jag ändra tiden när doseringsmodulen doserar biovätskan i avloppet?
Doseringsmodulen är fabriksinställd till att dosera klockan 01:00, när det finns lite eller inget vattenflöde, vilket tillåter bakterierna att arbeta i god tid. Du kan ändra tidsinställningen genom att ta av locket under enhetens lucka och följa anvisningarna på etiketten inuti. Skruva och sedan dra frontlocket nedåt för att ta av det.

Hur länge håller batteriet ?
I våra batteridrivna modeller (GP-DMI-STD-2) ska batteriet hålla i cirka två år. När batteriet behöver bytas blinkar en varning. Det blinkar bara mellan 07:00 – 20:00, när det är sannolikt att någon är på plats för att upptäcka den. Kontakta oss för att byta batteri så fort du ser att varningslampan blinkar. Om din doseringsmodul har orden “Power On” på framsidan är det strömförsörjningstillvalet som gör att den inte behöver bytas ut.

Mina avlopp är inte anslutna till avloppsvatten. Kan jag använda doseringsenheten med ett avlägset aerobt eller anaerobt avloppssystem?
I allmänhet passar biovätskan dessa system, ja. och någon information ges nedan. För mer råd kontakta Mechline Aerobic Systems: Dessa tenderar att ha tre sektioner, en primärtank, en aerob zon och en tertiär tank. Den primära tanken är där större fasta ämnen släpper ut, medan den aeroba zonen är där aeroba bakterier bryter ner organiska fasta ämnen. Aeroba förhållanden upprätthålls genom införande av tvångsluft eller genom rotation av skivor i avloppsvattnet. Den tertiära tanken möjliggör eventuella slutliga avveckling innan vatten släpps ut. Om fett kommer in i detta system obehandlat kommer det snabbt att orsaka större överbelastning till den primära tanken, eftersom det tenderar att flyta i stället för att lösa ut. Vänster obelagda detta fett kan då störa den aeroba zonen antingen genom att belägga filterskivorna eller blockera luftluckor i filtermediet. Detta kan leda till allvarligt systemfel och allt som medför. Introduktionen av Mechlines biovätska i avloppsströmmen bryter snabbt upp de komplexa fettmolekylerna till mycket mindre molekyler och lösliga föreningar. Detta minskar kraftigt de ovan beskrivna problemen och chanserna för systemfel. Ana erob ic (Sept ic) Syst ems: Dessa system är beroende av bakterier som inte kräver syre för att bryta ner organiska fasta ämnen, och är mindre komplicerade eftersom de inte kräver underhåll i samband med luftning av aeroba system. Nedsidan är dock att de är långsammare och inte lämpade för större platser. Införandet av fett i ett septiskt system skulle orsaka många problem, inte minst det faktum att skorpan på toppen av en tank måste vara permeabel för att tillåta passage av de gaser som skapas av bakteriens verkan. Närvaron av stora mängder fett skulle minska skorpsmobiliteten och därmed tankens effektivitet. Som med det aeroba systemet bryter bakterierna i biovätska ner fett och fett som finns i kommersiellt avfall, vilket minskar risken för fettrelaterade föreningar kraftigt. Dessutom sätter de fakultativt anaeroba biovätskebakterierna till blandningen minskningen av slamuppbyggnaden och tankar därför tömningsfrekvensen.

Är biovätskan säker för mitt kök?
Ja. Biovätskan (GP-MSGD5) innehåller en blandning av aeroba och fakultativa anaeroba bakterier som har specifikt valts för att bryta ner det organiska materialet som finns i kommersiellt köksavfall. Med ett kraftfullt batteri av fettnedbrytande enzymer klassificeras vätskan enligt ACPD som kategori 1, d.v.s. vätskans bakterier utgör ingen till mycket låg fara.

Hur fungerar biovätskan?
Den innehåller en mix av specifikt utvalda mikroorganismer, för deras förmåga att bryta ner fetter, oljor och andra föroreningar vid låga syreförhållanden och varierande pH-värden. Vätskans bakterier producerar en serie extracellulära enzymer som bryter ner organiskt material, inklusive lipas, som snabbt kan omvandla fetter (triglycerider) till glycerol och fria fettsyror. Glycerol är mycket lösligt i vatten och är en liten molekyl som antingen bygger nya cellulära strukturer eller fungerar som ett bränsle för att producera energi för tillväxt. De fria fettsyrorna utgör mer av ett problem, eftersom de är stora olösliga molekyler. Lipas verkan har endast omvandlat en typ av stor olöslig molekyl (triglyceriderna) till andra stora olösliga molekyler (fria fettfriasyror). Vid dränering kan problemomfattningen ha minskat, eller fettmaterialets egenskaper kan ha förändrats, vid denna tidpunkt, men problemet kommer ännu inte att vara helt löst. De särskilt utvalda bakterierna i biovätskan kan försvaga dessa fria fettsyror genom en process som kallas ß-oxidation, där delar bryts av fettsyramolekylens ände. Dessa delar kan återigen användas som byggsten för att skapa ny energi. Uppdelningen av fettsyror är inte en omedelbar process, då den fysiska formen av fettsyrorna är stor och olöslig och gör att det tar lite tid för att bakterierna ska “gripa tag i” dem . Därför doseras biovätskan klockan 01:00, när det finns lite eller inget vattenflöde, vilket gör att bakterierna kan göra sitt jobb. När fetterna brutits ned av lipasen kan de inte kemiskt återbilda sig till triglycerider. Den efterföljande nedbrytningen av fettsyrorna genom ß-oxidation säkerställer att “fettet”, som faktiskt kan bestå av en mängd olösliga material, kan passera genom avloppssystemet utan att orsaka de tillhörande bekymmer som vanligtvis förknippas med fetter, oljor och flott. Mechlines biologiska underhållssystem för avlopp medför att "fettavlägsnandet" från avloppssystemet håller den fri från vatten och odörer samt uppfyller byggnadskraven med hjälp av en miljövänlig och icke-farlig vätska.